Reklam

Reklam Hizmetleri

|Açık Hava Reklam| – |Kapalı Alan Reklam| – |Giydirme|

Reklam Nedir - DSM Ajans

Reklam

“İnsanları gönüllü olarak belli bir davranışta bulunmaya ikna etmek, belirli bir düşünceye yöneltmek, dikkatlerini bir ürüne hizmete, fikir ve kuruluşa çekmeye çalışmak, onunla ilgili bilgi vermek, ona ilişkin görüş ve tutumlarını değiştirmelerini veya belirli bir görüşü ya da tutumu benimsemelerini sağlamak amacıyla oluşturulan; iletişim araçlarından yer ya da süre satın almak yoluyla sergilenen ya da başka biçimlerde çoğaltılıp dağıtılan ve bir ücret karşılığı oluşturulduğu belli olan (diğer bir deyimle parasal destek sağlayan kişi ya da kuruluşların kimliği açık olan) duyuru”dur.

Reklamcılık yapısı gereği pek çok alan ve bilim dalı ile ilişkisi olan bir alandır. 

Sosyoloji, Psikoloji, Sosyal psikoloji, Pazarlama, İstatistik, Ekonomi, İşletme, Hukuk, Resim, Fotoğraf, Film, Dijital Medya vb. gibi alanlarla iç içedir. Reklam talep yaratarak ve var olan talebi arttırarak üretim ve tüketim artışına neden olur. Üretim ve tüketim artışı istihdam ve refah artışını sağlar. Rekabeti canlı tutar. Yeniliklerin çoğalmasına, ürün türlerinin artmasını sağlar.

 

Özellikleri

Reklam, pazarlamanın dört bileşeninden biri olan tutundurmanın içinde yer alır. Pazarlamanın diğer bileşenleri ürün, fiyatlandırma ve dağıtımdır.

Günümüzde Philip Kotler sayesinde satışa dayalı anlayışı (ürün-fiyat-yer-tanıtım), Kotler’in müşteriye odaklı anlayışı, 4C’ye (müşteri için değeri-müşteriye maliyeti-kolaylık-iletişim) kaymıştır.

 

Reklam pazarlama ağı içinde belki de en geniş yere sahiptir.

Ürünün doğumundan pazara sürülmesine kadar olan süreçte önemli rol oynar. Ürüne aşinalık kazandırılması, tanıtılması ve kullandırılması amaçlarını güder ancak ürün odaklı olması şart değildir. Reklam, markaya değer katmak, markayı konumlandırmak, marka farkındalığı yaratmak, kurumsal olarak izlenim, imaj ve itibar oluşturulmasına yardımcı olmak adına da kullanılabilir.

 

İyi bir reklamın özellikleri şöyle olmalıdır:

 1. İlgi çekici
 2. Şaşırtıcı
 3. Özgün
 4. Bir kere kullanmaya yönlendirici

 

Reklamın yaratıcı ve ticari olmak üzere iki yönü vardır.

Yaratıcılık ve İnandırıcılık

Reklam tasarımları, günümüzde, tüketicilerin etkilenmesi için, pek çok değişkeni kullanmaktadır. Değişken derken; mizah, ünlü kişilerin kullanılması, şaşırtıcı olaylar, eğlence, yüksek yaşam standartları, rahatlık, huzur, ileri teknoloji ve buna benzerleri kastedilmektedir. Bütün bunlar, tüketiciyi, markaların üretmiş olduğu, yeni veya zaten pazarlarda satılan ürün ve hizmetleri satın almaya ikna etmeye yöneliktir. Yapılan reklamın amacı, sadece satın alma davranışını göstermelerini sağlamak olmayabilmektedir. Birbirinden farklı amaçlara yönelik ama nihai hedef, her zaman daha fazla satış olmakla birlikte, genellikle, reklamın amaçları; tüketicinin zihnine markaları ve onların özelliklerini yerleştirmek, tüketicilerin markayı benimsemelerini, beğenmelerini, markanın diğer markalara tercih edilmesini sağlamak olabilmektedir. Bunlarla birlikte, firmaların sosyal sorumluluk adına veya kendileriyle ilgili çıkan herhangi bir düşünceyi savunmak veya reddetmek adına yapılabilmektedir. Bütün bunların tasarımı yapılırken, en fazla önem taşıyan konu, inandırıcı bir şekilde işlenmesidir. Kimi reklamlar, inandırıcı olmaktan uzaktır. Kimi konusundan dolayı, kimi işlenme biçiminden dolayı, kimi de seçilen tasarım türünden dolayı, insanları ikna etmekten uzak olmaktadır. İşlenme biçiminden dolayı inandırıcı olamayan reklamlarda sorun, kimi zaman kullanılan oyuncuların toplum içerisinde sahip olduğu konumla ilgili olabilirken kimi zaman karşılıklı diyaloglarda kurulan cümlelerin, oyuncuların mimik, davranış, hal ve hareketlerinin bundan uzak olmasıyla alakalı olabilmektedir. Karşılıklı diyaloglarla örülen tasarımların ikna etmekten uzak olmasının bir diğer nedeni de, tüketicilerle ilgilidir. İnsanın doğası gereği, söylenenlerden çok gördüklerine daha çok inanmaktadır. Bu yüzden bu tip reklam türleri, diğer türlere göre daha az ikna edicidir. Görüntülerden oluşan, ürün veya hizmetin özelliklerini göstererek anlatan, çok az cümle veya ifadelerin yer aldığı reklam türleri daha çok inandırıcı olmaktadır. Diğer türlerde ise, tüketicilere iletilmesi gereken mesajlar, oyuncuların veya kullanılan herhangi bir etki unsurunun gölgesi altında kalmasındandır. Diğer bir ifadeyle, daha güçlü bir etki yaratabilmek için, reklamlarda kullanılan mizah, eğlenceli haller, yüksek yaşam standartları, tüketicilere iletilen mesajların önüne geçmesindendir. Böyle durumlarda insanlar, etki unsuruna yoğunlaşmaktadır. Tüketicilerin en çok etkilendikleri, inandıkları, söze gerek bırakmadan kabul ettikleri reklam türleri, ürün veya hizmetin anlatıldığı, görüntülerin olduğu, fotoğrafların kullanıldığı, üretim biçiminin gösterildiği tasarım biçimleridir. Tüketiciler bu tip tasarımları izlerken hem etkilenmekte hem de gördükleri şeylere inanmaktadır. Yukarıda sözünü ettiğimiz etki unsurları aslında doğru seçilmektedir. Fakat burada sorun, onların kullanılma biçimi olmakla birlikte, seçilenler ile markanın uyumlu olmasıdır. Yani seçilen etki unsurunun markaya benzeyen, onunla ilişkilendirilebilen, onu çağrıştıran özelliklere sahip olması gerekmektedir.

 

Ticari Yön

Reklamın başarısı ürün ya da hizmetin alıcısının çoğalmasıyla,bir başka deyişle satılmasıyla ölçülür. Bu da gerçek bir satıcı gibi düşünmeyi ve ona göre hareket etmeyi gerektirir.Medya, reklamın yapılması için bir yere ihtiyaç duyulan alanı sağlar. Tv, radyo, internet, basılı mecralar, outdoor denilen açıkhava panoları ve diğer ilan yerleri medya kapsamı içinde bulunur.

 

Reklamda 5M (Türkçe: PMMÖM)

Reklam için önemli beş terimin İngilizce adlarının baş harfleridir. Bu terimler;

 1. Money (Para)                   : Reklam için harcamayı düşündüğümüz para
 2. Message (Mesaj)              : Reklamda vereceğimiz mesaj
 3. Mission (Misyon)            : Neden reklam yapıyoruz (Yeni ürün tanıtımı, pazara nüfuz etme, v.s.)
 4. Measurement (Ölçüm)  : Reklam etkinliğinin ölçümü
 5. Media (Medya)                : Medya kullanımı (TV, radyo, gazete, dergi, v.s.)

 

Reklam bütçesini belirlemede, işverenin reklam giderlerini kısıtlamaması gerekir.

Reklam bütçesi belirlemede aşağıdaki yöntemler kullanılmaktadır;

 1. Ayrılabilir fonlar yöntemi.
 2. Satış gelirlerinin yüzdesi yöntemi.
 3. Rakiplerin harcamalarını esas alma yöntemidir.

 

İnternet reklamı uygulama şekilleri

İnternet geliştirildiğinden bugüne kadar çeşitli amaçlarla kullanılmıştır. Günümüzde reklam amaçlı kullanımı oldukça yaygın bir hal almıştır. İnterneti reklam amaçlı kullanma yöntemleri şunlardır;

 1. Sosyal Medya Sponsorlu Paylaşım Reklamları
 2. Banner Reklamları
 3. Pay Per click (tıkla kazan) Reklamları (reklamport , logro , adtech , medyanet , reklamz)
 4. E-Mail Reklamları (toplumailreklam)
 5. Pop up Reklamları (İnnersitial – Supersitial)
 6. Affilliate ( Satış Ortaklığı )
 7. İçerik Sponsorlukları
 8. Gösterim başına ( ppm )
 9. Tıkla konuş

DSM Ajans Reklam Hizmetleri

Açık Hava Reklam – Kapalı Alan Reklam – Giydirme

Share